MAHNWACHE für die Opfer des rassistischen Anschlags in Atlanta am 23.03.2021 um 17.30 h / DEMO am 28.03.2021 um 14 h

(English version see below)
(한국어 Koreanische Version siehe unten)
(Vietnamesische Version siehe unten)

MAHNWACHE In memory, in resis­tance: Solidarität mit Atlanta und Asiatischen Diaspora-Gemeinschaften

Wir, als Teil der Asiatischen Diaspora, ver­an­stalten eine Mahnwache und eine Demonstration in Gedenken und in Widerstand für die acht Opfer des ras­sis­ti­schen Anschlags in Atlanta am 16. März 2021 – 6 der Opfer waren asia­tische Frauen. Angesichts weißer Vorherrschaft (white supremacy), den kapi­ta­lis­ti­schen, ras­sis­ti­schen und sexis­tisch patri­ar­chalen Strukturen in den USA, Deutschland und global sprechen wir von einem geplanten Massaker und lehnen ab, diese Tat auf eine Schießerei zu reduzieren.

In Solidarität mit den Opfern und deren Familien ver­an­stalten wir am Dienstag, den 23. März um 17:30 Uhr eine Mahnwache bei der Friedensstatue in Moabit. Wir stellen Kerzen zur Verfügung. Wenn ihr die Möglichkeit habt, bringt gerne Blumen. 

Am Sonntag, den 28. März um 14 Uhr, ver­an­stalten wir eine Demonstration vor der US-amerikanischen Botschaft gegen white supremacy, Kapitalismus, Rassismus und Sexismus, um unsere Forderungen laut und klar mit­zu­teilen. Wir soli­da­ri­sieren uns mit Schwarzen, Indigenen sowie People of Color Communities. 

Bitte tragt Masken und haltet die Hygienemaßnahmen ein.

Diese kol­lektive Protestaktion wird von fol­genden Organisationen unterstützt: 

DAMN*, ichbinkeinvirus.org, YEOJA Magazine, kori­en­tation, BAFNET, Korea Verband, Diaspor.Asia

Links zu Organisationen und Spendenaufrufen: 

Support für die Berliner Demo-Organisation: https://paypal.me/pools/c/8xV7IhWZmy


VIGIL In memory, in resis­tance: Solidarity with Atlanta and Asian Diaspora Communities

We, as part of the Asian Diaspora com­munity, are hosting a vigil and demons­tration in memory and in resis­tance for the 8 victims of the shooting in Atlanta on March 16th, 6 of whom were Asian women. We refuse to name this shooting as any­thing other than a mas­sacre done in light of the white supremacy, misogyny and capi­talism that thrives in both the U.S. and Germany and globally!

To show soli­darity with the victims and their families, we are holding a vigil on Tuesday, 23 March at 5:30pm by the Statue of Peace in Moabit. Candles will be pro­vided. Please feel free to bring flowers to the event.

On Sunday, 28 March at 2pm we will also hold a rally in front of the U.S. Embassy against white supremacy, capi­talism, racism and sexism to make sure our demands are made loud and clear. We are in soli­darity with the Black, Indigenous and People of Color community! 

For both events, please don’t forget your masks and keep social distance.

This coll­ective direct action is sup­ported by the orga­niza­tions
DAMN*, ichbinkeinvirus.org, YEOJA Magazine, kori­en­tation, BAFNET, Korea Verband, Diaspor.Asia

Links gofundme’s

(for Berlin Demo orga­ni­sation costs) https://paypal.me/pools/c/8xV7IhWZmy


[Korean] 우리, 아시아 디아스포라 공동체는 3월 16일의 애틀랜타 총기난사 사건이 낳은 6명의 아시안 여성을 포함한 희생자 8명을 추모하고 그에 저항하는 시위를 벌입니다. 우리는 이 총격 사건을 미국과 독일 그리고 세계적으로 커져가는 백인 우월주의, 여성 혐오, 자본주의에 비추어 행해진 대학살 그 외의 어떤 것으로도 명명하기를 거부합니다.

희생자 및 유가족과의 연대를 위해 3월 23일 화요일 오후 5시 30분 베를린 모아비트 평화의 소녀상 앞에서 추모식이 열립니다. 촛불이 제공되며 행사에 꽃을 가지고 오셔도 됩니다.

3월 28일 일요일 오후 2시, 우리의 요구를 크고 분명하게 전달하기 위해 브란덴부르크 토르 옆 미국 대사관 앞에서 백인 우월주의, 자본주의, 인종주의와 성차별에 반대하는 시위를 열 것입니다! 우리는 경찰의 개입이 해결책이라는 생각을 거부하고 우리 지역사회가 흑인, 원주민, 그리고 유색인종들과 연대하여 폐지론적 의제에 기여할 것을 촉구합니다!

두 행사 모두 마스크를 지참하고 사회적 거리를 유지하세요.


[Vietnamese] Chúng tôi, một phần của cộng đồng người dân châu Á, đang tổ chức một buổi canh thức để tưởng nhớ 8 nạn nhân bị thảm sát trong vụ nổ súng ở Atlanta vào ngày 16 tháng 3, trong đó có 6 người là phụ nữ châu Á.Chúng tôi tạm gọi vụ thảm sát này là hậu quả của phân biệt giới tính nam nữ và quyền bình đẳng của Phụ Nữ cũng như sự thống trị của chủ nghĩa tư bản và quyền lực của người da trắng tại Hoa Kỳ, Đức và trên toàn thế giới.

Vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của các nạn nhân và chia buồn cùng gia đình của họ, chúng tôi tổ chức một buổi cầu nguyện cho họ vào thứ ba, ngày 23 tháng 3 lúc 5:30 chiều tại tượng đài hòa bình ở Moabit. Nến sẽ được phát cho những ai tham dự. Quý khách có thể đem hoa đến sự kiện để chia buồn và tưởng nhớ các nạn nhân.

Vào 2 giờ chiều chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi diễn tập trước toà nhà Lãnh Sự Quán Mỹ tại Đức ở Branden Burger Tor để chống lại sự quyền lực của người da trắng, chủ nghĩa tư bản, sự phân biệt chủng tộc, và chế độ phụ hệ. 

Chúng tôi muốn tiếng nói và yêu cầu của chúng tôi được ghi nhận.Chúng tôi phản đối sự can thiệp của cảnh sát là giải pháp và kêu gọi cộng đồng đoàn kết và hỗ trợ các cộng đồng người Da Đen, bản địa, và da màu.

Xin đeo khẩu trang khi đến tham dự sự kiện, và nhớ giữ khoảng cách an toàn giữa mọi người.